Läsloppet uppmuntrar att läsa

Dagsverke rf:s kampanj Läsloppet uppmuntrar skolelever att läsa och väcker dem till att fundera över läskunnighetens betydelse. Läsning påverkar på ett avgörande sätt hur ett barns kunskap, fantasi och kreativitet utvecklas, det är nyckeln till samhälleligt engagemang. Under det fyra veckor långa Läsloppet uppmuntras eleverna till att läsa så mycket som möjligt – såväl i skolan som på fritiden. Samtidigt stöder man barns och ungdomars utbildning i utvecklingsländer.

Bakom idén till Läsloppet står två mammor från Esbo som förenas av en glöd att uppmuntra skolelever att läsa och samtidigt göra något gott.

”Den utbildningen som en god läskunnighet möjliggör är nyckeln till ett bättre liv i såväl Malawi som Finland. Därför vill vi utmana alla Finlands skolor att delta i Läsloppet” berättar Pauliina Erätuuli som tillsammans med Aino Försti-Smith förverkligade det första Läsloppet.

Den utbildningen som en god läskunnighet möjliggör är nyckeln till ett bättre liv i såväl Malawi som Finland. Därför vill vi utmana alla Finlands skolor att delta i Läsloppet.

Med hjälp av lässponsorer samlar man in medel för Dagsverke rf:s arbete för flickors utbildning och rättigheter i Malawi i södra Afrika.

I Läsloppet lär man sig om läskunnighetens betydelse och barnets rättigheter samt bekantar sig med ungdomars drömmar och vardag i Malawi.

Hur hjälper Läsloppet i Malawi?

I Malawi anses flickors utbildning inte vara lika viktig som pojkars. Majoriteten av dem som vidareutbildar sig efter grundskolan är pojkar. Hinder för flickors skolgång är till exempel tonårsgraviditeter, press att gifta sig, tidskrävande hushållsarbeten och fattigdom. Flickor undervärderar ofta också sina färdigheter på grund av attityderna i deras samfund.

Genom att delta i Läsloppet möjliggör finländska barn och unga Dagsverke rf:s fleråriga utvecklingssamarbetsprojekt i Malawi. I flickornas och ungdomarnas grupper får man kamratstödjan, information och livsfärdigheter. De modiga ungdomarna fungerar som förebilder, försvarar flickors rättigheter och förbättrar flickors möjligheter att utbilda sig och delta i samhället.

Koulu Malawissa

Mera information om Dagsverke rf:s projekt i Malawi finns här.

Dagsverke rf

Dagsverke rf, grundat av ungdomar, har i över 50 år arbetat med utvecklingssamarbeten för barn och ungdomar runtom i världen.

Dagsverke rf är en expertorganisation i utvecklingssamarbeten och global fostran, vars utvecklingssamarbetsprojekt verkar för mänskliga rättigheter för barn och unga i utvecklingsländer. Med sina kampanjer och sitt arbete för global fostran uppmuntrar Dagsverke rf finländska ungdomar att ta sitt globala ansvar. Läs mera om vår verksamhet här.

Tillstånd nr POL/2014/13672/30.3.2015 för penninginsamling utfärdat av Polisstyrelsen

Tillstånd nr ÅLR 2017/3596/29.5.2017 beviljat av Ålands landskapsregering

15 €

För 15 euro får en ungdom gå en fyradagars kurs där man lär sig om viktiga livskunskaper.

Speciellt i högstadieåldern rasar mängden flickor som går i skolan och de blir utan viktig information och kunskap som skulle bidra till att flickorna skulle få arbete och utveckla livsfärdigheter. Utbildningar där flickor och unga kvinnor kan lära sig kunskaper om livsfärdigheter och deltagande ger dem viktiga redskap för livet och möjligheter att delta i samhället.

50 €

För 50 euro får en ungdom delta i ett tredagars läger där flickor får skapa nätverk och stärka sig.

Flickor stöter i Malawi på grund av sitt kön på utmaningar som kommer från allmänna attityder, fördomar och traditioner. På lägren får flickorna dela sina erfarenheter och sin information, samt skapa viktiga nätverk. När en person lyckas kan det fungera som ett inspirerande exempel och få flera andra att motiveras och verka för flickors rättigheter och deltagande.

50 €

För 50 euro kan vi erbjuda en lärare en skolning där barns rättigheter och flickors deltagande behandlas.

Det omgivande samhällets och lärarnas attityder påverkar på ett betydande sätt flickors skolgång och resultat i Malawi. Men hjälp av skolning får lärarna sanningsenlig information om barnets rättigheter, flickors och pojkars förmågor samt jämställdhet. När attityderna förändras kan lärarna stöda flickors skolgång och fungera som förebilder i skolor och sina samfund.