Lärarens material

Vi önskar att Läsloppet ska väcka såväl läsiver som diskussion om barnens rättigheter.

Som stöd för Läsloppet har Dagsverke rf producerat ett materialpaket för läraren som innehåller de informationsmaterial och lektionsuppgifter som behövs för att förverkliga Läsloppet. Vi skickar materialet elektroniskt eller utskrivet efter att anmälan om deltagande gjorts. En del av materialet går att ladda från denna sida. 

Läsloppet lämpar sig för flera olika läroämnen

Läsloppet och teman kring global fostran passar in i många olika läroämnen, där de på olika sätt kan behandlas med eleverna. Vid sidan om målsättningarna för de enstaka läroämnena stöder Läsloppet även grundundervisningens läroplan om mångsidig kompetens. Med hjälp av pedagogiskt material och uppgifter under lektionen ökas kunskapen om barnens rättigheter och hur viktigt läskunnighet är, samt bekantar man sig med de nepalesiska elevernas funderingar och skolgång. Läsloppet är även ett ypperligt tillfälle att utmana eleverna till att läsa mera på sin fritid och diskutera Läsloppets teman också hemma.

Videon (nedan) har textning på svenska, finska och engelska.

Läsloppets materialpaket

• Elevernas Läspass [skriv ut här som dubbelsidiga]
• Informativ Powerpoint -presentation inklusive manuskript
• Färdiga Wilma-meddelanden till vårdnadshavarna
• Lektionsuppgifter och tips till klassrummet: Läsloppet övningar i pdf-format /
Läsloppet tips i pdf-format

Fråga mer!

Milka Autio
Organisationskoordinator
Dagsverke rf

lukuralli@taksvarkki.fi

8 fakta om Nepal

Position: Asia, mellan Kina och Indien
Befolkningsantal: 29 miljoner
Huvudstad:
 Kathmandu
Officiella språk: nepali, 123 olika nationella minoritetsspråk 
Befolkning: 50 % av befolkningen är ungdomar under 25 år
Läskunnighet: 85 % av de nepalesiska ungdomarna är läskunniga
Nationaldjur: Zebu-kon och Himalayan Monal-fågeln
Berg: Himalayas högst topp (8848 m) Mount Everest är beläget i Nepal

Tilläggsinfo om Nepal

Nepal är en stat i södra Asien, mellan Kina och Indien, med en befolkning på 29 miljoner invånare. Nepal är beläget i Himalaya-bergen och av världens tio högsta toppar är åtta stycken belägna i Nepal. Som nation har Nepal en stor mångfald när det kommer till såväl kultur som språk. I Nepal talas 123 olika språk, av vilka de största är nepali, maithili ja bhojpuri. Majoriteten av befolkningen, över 80 %, är hinduer, 9 % buddister, 4,4 % muslimer och 5,2 % tillhör andra religioner så som naturreligioner, kristendom eller kiranti. I Nepal kan de religiösa identiteterna också överlappa varandra, det vill säga folk kan definiera sig själva som att de tillhör många olika religioner samtidigt.

Nepal är ett av världens fattigaste länder, där ett inbördeskrig fördes i nästan tio år fram till 2005. Nepals 240-år gamla monarki avskaffades 2008 och landet utropades till en demokratisk förbundsrepublik. Demokratins första tid i Nepal har varit utmanande och regeringen har bytts ut med korta mellanrum. Enligt FN:s milleniemålen har Nepal 2015 ändå lyckats halvera mängden människor som lever i extrem fattigdomen, dvs under en dollar i dagen. De mest sårbara sociala och etniska grupperna har man ändå inte kunnat hjälpa upp ur fattigdomen: kastlösa, ursprungsbefolkningar, kvinnor och landsbygdens invånare har fortfarande en sämre position i förhållande till resten av befolkningen.

Nepals befolkning är mycket ung, och ungdomarna har en viktig position när det kommer till landets framtid. Ungefär 50 procent av nepaleserna är under 25 år (i Finland är talet 27 %). Var femte flicka i åldern 15–25 och var tionde pojke i samma ålder kan inte läsa i Nepal.

Skolgång i Nepal

Utbildning är gratis i Nepal de statliga skolorna fram till årskurs tio, men skoluniformer och material måste skaffas själv. Nästan alla barn inleder skolgången, men redan efter några år slutar en del av eleverna. Det finns brister i utbildningens kvalité och också stora skillnader mellan olika områden och olika etniska grupper.

De fattigaste familjernas barn går mer sällan i skolan, liksom barnen i familjer med många barn. Det beror bland annat på de kostnader som ingår, och på att barnens arbetsinsatser kan behövas för att försörja familjen, vilket leder till att skolgången blir en sekundär sak. Också långa eller farliga skolvägar kan försvåra utbildningen. Att skolgången avbryts kan också bero på att barn från olika språkgrupper måste studera på skolspråket nepali, som bara är ett av 123 modersmål. I Nepal har barnen enligt grundlagen rätt att studera på sitt modersmål. Utbildningsministeriet strävar efter att främja skolgång på barnens modersmål, men för tillfället finns undervisningsmaterialet att erbjuda bara på ca 20 språk, av 123.

Kouluvihko jossa nepalinkielistä kirjoitusta.

Jämställdhet i skolan

Bland dem som inleder sina studier finns nuförtiden uppskattningsvis lika många flickor som pojkar. Men ju högre upp i studierna man går, desto mindre flickor finns kvar. Flickors situation påverkas framförallt av barnäktenskap, som ofta gör det omöjligt för flickor att fortsätta sin skolgång. På landsbygden är flickorna i en särskilt utsatt position. Också funktionsvarierad barn och unga stöter på hinder i skolgången.

På grund av det kulturella stigmat som mens innebär stannar många flickor hemma under den tid de har mens. Det beror också på att sanitetsutrymmena i skolor ofta är bristfälliga och mensskydd kan vara svåra att få tag i. Genom offentlig diskussion och bättre medvetenhet håller de skadliga traditionerna kring mens, så som till exempel att isolera kvinnor under mensen, på att försvinna.

Dagsverkes projekt i Nepal

Dagsverke rf:s utvecklingssamarbetsprojekt förverkligas i samarbete med partnerorganisationen ECCA (Environmental Camps for Conservation Awareness). Projektets målsättning är att förbättra elevernas möjligheter att påverka sin egna skolmiljö och sina samfund på landsbygden, samt stärka elevkårernas och andra skolaktörers arbete och samarbete. Läs mera om hur Läsloppet hjälper barn och ungdomar i Nepal på Vadå för Läslopp? -sidan.

Läs om nepalesiska ungdomarnas tankar om diskriminering och barnens rättigheter på vår kampanjsida Rätten att vara jag. Det finns också mera information om Dagsverke rf:s projekt i Nepal.

Piirroskuvassa iso gaselli ja pieni gaselli piirtävät kynillä paperille.